Viedu PH!

ng dng cho php ph huynh, hc sinh cp nht tin tc, thng bo t nh trng mt cch nhanh nht. Cp nht im s, hc ph, xem thi kho biu trong qu trnh hc tp mt cch tin li. Hc sinh c th:- Xem thng bo nh trng- Xem thng bo ring gio vin gi- Xem nh hot ng ca nh trng, lp hc- Danh sch hc sinh cng lp- Danh sch gio vin ng lp trong k- Thi kho biu