Radio Viet Nam Hai Ngoai DC!

Thnh lp t nm 1996 ti Th Hoa Thnh n. Sau , ln lt pht trin v trc tip pht thanh n 15 thnh ph. Hn 50 ngn chic Radio c ng hng n nhn Hoa K, Bc M & Canada. VABC quyt tm trong mi n lc thc hin nhng chng trnh pht thanh cng ngy cng thm phong ph phc v cng ng Ngi Vit Quc Gia ton cu.