MOS Vietnam!

1. MOSWC l cuc thi tin hc vn phng c qui m ln nht th gii, thu ht s lng ln cc quc gia tham d, y cng l sn chi ln cc ti nng tin hc vn phng tr ca Vit Nam c c hi c c xt, tranh ti vi cc bn tr n t cc quc gia trn ton th gii.2. Hin nay, trn th gii v ngay c ti Vit Nam, bi thi ny ang c nhiu trng i hc, Cao ng s dng lm chun u ra cho sinh vin.